Tallinna Linnuklubi

Linnuklubist

14. detsembril 2001 a kogunesid Linda Metsaoru initsiatiivil Tallinna Lilleküla Gümnaasiumisse paarkümmend Eesti Ornitoloogiaühingu Tallinna piirkonna linnuhuvilist. Asutati mittetulundusühing Tallinna Linnuklubi (TLK). Linnuklubi tegevuse eesmärk on tänini lindude uurimine, tutvustamine ning kaitse eelkõige Tallinnas ja Harjumaal, kuid ka mujal Eestis.

Praeguseks on Tallinna Linnuklubist saanud 43 liikmega (21.07.2009.a seisuga) keskkonnaühendus, kuhu kuuluvad paljud Tallinna ja Harjumaa linnuhuvilised. Tallinna Linnuklubil on kolmeliikmeline juhatus, kuid palgalisi töötajaid pole.

 

Linnuklubi tegevustest

 

Linnuharidus

TLK liikmetele toimuvad regulaarsed koosolekud ja väljasõidud. Iga-aastaselt võtab TLK osa sügisesest ja kevadisest linnuvaatlusüritusest Birdwatch ning jaanuaris loendatakse Harjumaa rannikul talvituvaid veelinde. Traditsiooniks on saanud ka linnuhariduslike ürituste korraldamine kooliõpilastele, nagu TLK sünnipäevakonverentsid detsembris ja looduskaitsepäevale pühendatud Rocca al Mare maastikumäng mais. Linnuklubi liikmed on juhendanud arvukalt kevadisi linnulauluhommikuid ja osalenud muudel keskkonnahariduslikel üritustel.

 

Linnukaitse

TLK on asutamisest alates püüdnud tagada seda, et Paljassaare piirkonna linnustik säiliks linnurikkana. Just TLK tegi Keskkonnaministeeriumile ettepaneku Paljassaare põhja- ja lääneosa Natura 2000 võrgustiku linnualana kaitse alla võtta. Pärast hoiuala moodustamist on Paljassaare hoiuala kaitsekorralduslike tööde elluviimisest saanud TLK üks olulisemaid tegevusi. TLK korraldanud Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahalisel toel Paljassaare hoiuala kaitsekorralduskava koostamist, Paljassaare taimestiku, loomastiku, linnustiku, tolmeldajate ning rannikumere elustiku ja elupaigatüüpide uuringute läbiviimist. Koostöös Tallinna Keskkonnaametiga on Paljassaarel praegu linnuhuvilistele avatud kaks linnutorni.


Linnu-uuringud

TLK liikmed on koostanud linnustiku eksperthinnanguid nii projektidele ja planeeringutele kui alade kaitse alla võtmiseks. Paljud TLK liikmed võtavad osa riiklikest linnuseiretest (rähniseire, põllumajandusmaastike kurvitsaliste seire, röövlinnuseire) ja Eesti Ornitoloogiaühingu seireprojektidest, nagu ornitofenoloogilised vaatlused, talilinnuloendused, kesktalvised veelinnuloendused, öölaulikuloendused, pesakaart ja Eesti haudelinnustiku levikuatlas.

 

Lisaks üritavad TLK liikmed ka jooksvalt aidata lahendada erinevaid muresid ja küsimusi, mis inimestel või asutustel seoses lindudega tekib.

 

Liikmeks astujatele

Liikmeks astuda soovijatel tuleb esitada TLK juhatusele vastavasisuline avaldus. Avaldusse tuleb märkida kontakttelefon, aadress ja e-posti aadress. Avalduse võib saata postiga aadressile: MTÜ Tallinna Linnuklubi, Sipelga 8-40, 13423 Tallinn või e-postiga tallinna.linnuklubi@gmail.com. Liikmemaksu suuruseks on kokku lepitud 5 eurot aastas, mis tuleb kanda TLK arveldusarvele nr EE672200221021456991 Swedbankis.