Tallinna Linnuklubi

Tallinna Linnuklubi põhikiri

 

1.    Üldsätted

1.1    Tallinna Linnuklubi, edaspidi klubi, on avalikes huvides tegutsev heategevuslik ja eraõiguslik mittetulundusühing, mis ühendab linnuhuvilisi isikuid.
1.2    Klubi ametlikud nimetused on eesti keeles Tallinna Linnuklubi (lühendina ”TLK”) ja inglise keeles Tallinn Bird Club (lühendina “TBC”).
1.3    Klubi eesmärkideks on lindude uurimine, tutvustamine ning kaitse, mille peamiseks eelduseks on lindude elupaikade ja elukeskkonna kaitse, eelkõige Tallinnas ja Harjumaal, kuid ka mujal Eestis.
1.4    Oma eesmärkide saavutamiseks korraldab klubi välitöid, loodushariduslikke tegevusi, sh. õppelaagreid, koosolekuid, seminare, koolitust ja trükiste väljaandmist, annab eksperthinnanguid inimtegevuse mõjust lindudele ning arendab keskkonnaprojekte, mis toetavad klubi eesmärkide saavutamist.
1.5    Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest, oma põhikirjast, üldkoosoleku ja juhatuse otsustest ning liikmete huvidest ja soovidest.
1.6    Klubi teeb koostööd Eesti Ornitoloogiaühinguga, teiste linnuklubidega ja keskkonnaorganisatsioonidega.
1.7    Mittetulundusühingu asukoht on Tallinn, Harjumaa. Klubi tegutsemisaeg hakkab kehtima arvates põhikirja vastuvõtmisest 16. jaanuaril 2002 a.


2. Klubi liikmed, nende õigused ja kohustused

2.1    Klubi liikmeteks võivad olla kõik lindudest huvitatud isikud.
2.2    Klubi liikmeks võetakse juhatuse otsusega liikmeks astuda soovija kirjaliku avalduse alusel. Asutajaliikmed loetakse klubi liikmeteks automaatselt.
2.3    Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus hiljemalt ühe kuu jooksul alates avalduse saamise päevast.
2.4    Juhatus informeerib liikmeks astuda soovijat suuliselt või kirjalikult juhatuse otsusest liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise kohta hiljemalt seitsme päeva jooksul alates otsuse vastuvõtmisest.
2.5    Liikmeks astuja loetakse klubi liikmeks alates juhatuse otsuse vastuvõtmise päevast.
2.6    Klubi koosseisust arvatakse liige välja juhatuse otsusega lahkuda soovija kirjaliku avalduse alusel või põhikirja rikkumise või viimase kolme aasta liikmemaksu tasumata jätmise eest. Juhatus rahuldab liikme klubist väljaastumise avalduse ühe kuu jooksul alates avalduse saabumisest juhatusele.
2.7    Liige loetakse väljaastunuks või väljaarvatuks kuupäevast, mil vastav otsus tehti.
2.8    Klubi liikmetel on õigus:
2.8.1    võtta osa kõigist klubi üritustest;
2.8.2    olla valitud klubi juhtorganitesse;
2.8.3    esineda klubi nimel juhatuse nõusolekul
2.8.4    kasutada klubi materiaalseid väärtusi vastavalt klubi sisekorrale;
2.8.5    tõstatada klubi tegevusega seotud küsimusi klubi üldkoosolekul ja saada asjakohane vastus;
2.9    Klubi liige on kohustatud täitma klubi põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning tasuma määratud tähtajaks liikmemaksu.


3. Liikmemaks

3.1 Liikmemaksu suuruse määrab üldkoosolek.
3.2 Liikmemaksude kogumist ja arvestust peab juhatus.
3.3 Kalendriaasta liikmemaksu tasumise tähtaeg on 31.märts.


4. Klubi struktuur ja juhtimine

4.1 Klubi tegevust juhib klubi kõrgeim organ – üldkoosolek, üldkoosolekute vaheajal juhatus.
4.2 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas.
4.3 Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut mingitel asjaoludel kokku, on vähemalt 1/10 klubi liikmetel õigus oma initsiatiivil üldkoosolek kokku kutsuda.
4.4 Üldkoosoleku kokkukutsumisest peavad liikmed saama teate vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Kutsel on näidatud koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.
4.5 Üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl. Liige võib oma hääle üle anda teisele liikmele lihtkirjaliku volituse alusel.
4.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 1/3 klubi liikmetest, kas vahetult või kirjaliku volituse alusel. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
4.7 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole klubi liikmetest või üle poole koosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
4.8 Klubi juhatus on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.
4.9 Üldkoosolekuid ja juhatuse koosolekuid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
4.10 Klubi üldkoosoleku pädevuses on :
4.10.1 põhikirja vastuvõtmine ja selle muutmine;
4.10.2 klubi eesmärgi muutmine ja täiendamine;
4.10.3 juhatuse ja revidendi valimine;
4.10.4 liikmemaksu suuruse kehtestamine ja muutmine;
4.10.5 klubi reorganiseerimine ja likvideerimine;
4.10.6 klubi aastaaruande ja revisjoniaruande kinnitamine;
4.10.7 juhatuse esimehe pädevuse määramine.
4.11 Klubi juhatuses on vähemalt kolm liiget, kelle hulgast valib juhatus endale esimehe.
4.12 Juhatuse liikmed valib üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.
4.13 Juhatuse pädevuses on:
4.13.1. üldkoosolekute otsuste täitmise korraldamine ja klubi tegevuse juhtimine üldkoosolekute vaheajal vastavalt põhikirjale ja üldkoosolekute otsustele;
4.13.2. klubi asjaajamise sisseseadmine;
4.13.3. klubi sümboolika sisseseadmine;
4.13.4. üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra määramine;;
4.13.5. üldkoosoleku kokkukutsumine;
4.13.6. üldkoosolekule kinnitamiseks aastaaruande esitamine;
4.13.7. põhikirjas ettenähtud juhtudel liikmete vastuvõtmine ning väljaastumise üle otsustamine;
4.13.8. Liikmete arvestuse ning liikmemaksude kogumise ja arvestuse korraldamine;
4.13.9. klubi raamatupidamise korraldamine;
4.13.10. Muude toimingute korraldamine, mis tulenevad põhikirjast, üldkoosoleku otsustest ja klubi tegevusest.
4.14 Mittetulundusühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Finantsoperatsioone teostab juhatuse esimees, tema äraolekul juhatuse liikmed.
4.15 Klubi juhatusel on õigus moodustada ja likvideerida ajutisi või alalisi töörühmi.
4.16 Klubi asjaajamise ja finantsmajandusliku tegevuse ning juhatuse tegevuse üle järelvalve teostamiseks valib üldkoosolek revidendi, kes juhindub oma töös klubi põhikirjast.
4.17 Revident esitab revideerimisaruande ja sellest tulenevad ettepanekud üldkoosolekule.


5    Klubi majanduslik tegevus

5.1 Klubil on õigus oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks hallata, kasutada ja käsutada klubi vara.
5.2 Klubi vara moodustub liikmemaksudest, varalistest annetustest, toetussummadest ja muust tegevusest saadud vahenditest, mis on seotud ja vajalikud klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
5.3 Klubi vahendeid kasutatakse:
5.3.1 organisatoorse ja majandusliku tegevuse korraldamiseks;
5.3.2 töötasudeks;
5.3.3 lähetusteks;
5.3.4 auhindade, preemiate ja stipendiumide väljaandmiseks;
5.3.5 konkursside korraldamiseks;
5.3.6 väljaannete trükkimiseks;
5.3.7 koolituste läbiviimiseks;
5.3.8 rahvusvaheliste kontaktide arendamiseks;
5.3.9 muudeks klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamisega seotud kulutusteks.


6    Klubi tegevuse reorganiseerimine ja lõpetamine

6.1    Klubi reorganiseeritakse või tegevus lõpetatakse, kui sellekohase otsuse teeb üldkoosolek.
6.2    Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3    Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad vastavalt mitte-tulundusühingute seaduses sätestatud korras.
6.4   Klubi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kantud sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.


Põhikiri on klubi asutajate poolt heakskiidetud ja allkirjastatud 14.12.2001.a
Põhikiri on muudetud üldkoosoleku otsusega 28.09.2004.a
Põhikiri on muudetud üldkoosoleku otsusega 11.01.2008.a 

Põhikiri on muudetud üldkoosoleku otsusega 29.04.2015.a