Tallinna Linnuklubi

Paljassaare hoiuala moodustati 16.juuni 2005.a Vabariigi valitsuse määrusega “Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas” määruses nimetatud linnu- ja loomaliikide ning nende elupaikade kaitseks.

Paljassaare poolsaare põhja- ja lääneosas paiknev Paljassaare hoiuala on üle-Euroopalise tähtsusega linnuala, kus on registreeritud 233 liiki linde (mai 2016.a). Paljassaare lindude liiginimestiku saab alla laadida siit.

Paljassaares kohatud liikidest on Eestis kaitse all 84 liiki, kellest I kaitsekategooria liike on 5, II kaitsekategooria liike 26 ja III kaitsekategooria liike 53. Euroopa Ühenduse Linnudirektiivi I lisasse kuulub 46 Paljassaarel kohatud linnuliiki. Aastatel 1994 – 2011 on hoiualal ja lähiümbruses pesitsenud tõenäoliselt kuni 105 liiki haudelinde, kellest kindlaid pesitsejaid on olnud 58.

Ala linnurikkuse tagavad heade puhke- ja toitumisvõimalustega mitmekesine maastik (roostik, niidud, põõsastikud, madal meri), asumine lindude rändeteel ning aastakümneid kestnud vähene inimsurve.

Tallinna Linnuklubi eestvedamisel koostati Paljassaare hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2008 – 2016. Keskkonnaminister kinnitas kaitsekorralduskava 26. septembril 2008. a. käskkirjaga nr 1352. Kaitsekorralduskava koostamise eesmärgiks on kavandada tegevusi ja ressursse Paljassaare hoiuala kaitse-eesmärkide elluviimiseks. Kaitsekorralduskava on eelkõige abiks ala valitsejale ja kaitse korraldajale Harju-Järva-Rapla regiooni Keskkonnaametile, kuid annab selged suunised ka kõigile teistele alaga seotud osapooltele oma tegevuste kavandamisel ja elluviimisel.

Kui Koplis, Paljassaarel või mujal kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koos teiste tegevustega otseselt või kaudselt mõjutada Paljassaare hoiuala, tuleb eelnevalt läbi viia Natura-hindamine.